Hopp til hovedinnhold

Slik ser rapportene ut

Endring vedr. rapporter i 10-FAKTOR


Mange kommuner og organisasjoner har henvendt seg med ønske om å kunne ta ut rapporter for grupper/avdelinger hvor det er kommet færre enn 5 svar. Etter konsultasjon med vår faglige rådgiver professor Linda Lai, har vi besluttet å endre antall svar som kreves for å ta ut rapporter fra 5 til 3. I og med at bakgrunnsspørsmål bare kan hentes ut på overordnet nivå/ kommunenivå, vil allikevel respondentenes anonymitet bli i varetatt. For avdelinger med 3 ansatte krever det at alle svarer for å kunne hente ut rapporter.

 

10-FAKTOR gir et oversiktsbilde for et utvalg dokumentert viktige faktorer.

Rapportene gir resultater for hver faktor, ikke for måleindikatorene, det vil si de underliggende spørsmålene.

Måleindikatorene er kun et utvalg viktige «symptomer» og reflekterer ikke årsaker eller verktøy man bør fokusere på. Derimot er det faktoren som helhet og hva den reflekterer som er viktig, ikke de underliggende spørsmålene.

Resultatene fra de ti faktorene presenteres i tabellformat og svarfordelingskurve.

 

1. En oversikt med snittverdier for hver faktor

Snittverdiene ligger mellom 1 og 5, der 5 er aller beste verdi på svarskalaen. Snittverdien bør ligge over 4 og helst rundt 4,5 for alle faktorer. Rapportene vil vise snittet for valgt(e) enhet(er) med minst fem svar. Rapporten viser også snittet totalt for alle kommuner som har svart så langt og snittet fordelt etter viksomhet. Alle kommuner har en organisasjonsstruktur, for eksempel er alle barnehager registrert med enhetstypen "Barnehage", barneskoler som "Skoler, barnetrinn" osv.

Klikk her for mer informasjon om hver enkelt faktor.

2. En grafisk oversikt over svarfordelingen

Svarfordelingen presenteres i et linjediagram. Kurven viser en relativ fordeling på hver påstand som til sammen utgjør faktoren.

3. En side med informasjon om hver faktor

Her presenteres resultatene for enheten du henter rapporten fra, i tillegg til tekstlig informasjon om faktoren.

Kommentarrapport

Spørreskjemaet inneholder et fritekstfelt hvor respondentene kan utdype eller begrunne sine svar via subjektive tilbakemeldinger. Disse kommentarene er viktig i arbeidet med rapportene og bør ses i sammenheng med de øvrige resultatene i rapportene. Kommentarene skilles ut i en egen rapport, kalt "Kommentarrapport".

Bakgrunnsdata

Det vil være mulig å hente ut bakgrunnsdata om dem som har svart på kommunenivå, men ikke på enhets-/avdelingsnivå.  Dette er viktig for å sikre hver enkelt medarbeiders anonymitet så godt som mulig.