Hopp til hovedinnhold

Kort om selve undersøkelsen

10-FAKTOR er en kort og fokusert undersøkelse


Medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 35 påstander, dvs tre-fem påstander per faktor. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig».


Hvilke spørsmål blir stilt i undersøkelsen?
Spørreskjemaet er tilgjengelig for administratorer i kommunen.

Etter pålogging kan man klikke på undersøkelsen og bruke "Forhåndsvis undersøkelse" for elektronisk versjon, eller skrive ut et skjema via "Engangspassord" for å få skjema i PDF.

Det er av betydning at respondenten ikke skal være kjent med spørsmålene før den svarer. Dette da respondenten skal svare raskt og spontant og ikke ha øvd seg på spørsmålene på forhånd. 


Måleindikatorene er ikke utviklingsverktøy
Påstandene utgjør nøye utvalgte måleindikatorer i form av godt uttestede «symptomer» på den aktuelle faktoren.

Måleindikatorene er ikke «årsaker», men indikatorer. Vektlegging av hver enkelt måleindikator er derfor ikke hensiktsmessig for å få innsikt i den enkelte faktor eller for å jobbe med utvikling. Derfor rapporteres det ikke på hver enkelt indikator, men bare på faktoren den skal være med på å måle.


Bakgrunnsinformasjon om dem som svarer
I tillegg til faktorene, inneholder undersøkelsen noen få spørsmål om bakgrunnsvariable som kjønn, alder (på intervallnivå), utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Bakgrunnvariablene rapporteres kun på kommunenivå, ikke på lavere nivå i organisasjonen, av hensyn til medarbeidernes anonymitet.


Undersøkelsen resulterer i enkle rapporter
Resultater kan hentes ut for alle enheter med minst tre svar. Rapportene inneholder gjennomsnittsverdier for hver faktor pluss en grafisk illustrasjon av svarfordelingen.