Hopp til hovedinnhold

Forskningsmessig grunnlag

10-FAKTOR bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse.


Forskningen er hentet både fra Norge og andre land, og den er dokumentert i en lang rekke vitenskapelige artikler, fagbøker og populærvitenskapelige artikler på norsk og engelsk.

10-FAKTOR bygger også på forskning i norsk kommunesektor, blant mange tusen medarbeidere og ledere. I denne forskningen er svarene til medarbeidere og ledere koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på tjenester. På den måten kan vi identifisere hvilke faktorer som er viktige for brukerens opplevelse av tjenestene som leveres.

Flere nye publikasjoner er under utarbeidelse og vil fortløpende bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden.  

Viktige fagbøker på norsk som gir en oversikt over sentrale deler av det forskningsmessige grunnlaget og referanser til originalkilder er:

  • Linda Lai (2013). Strategisk kompetanseledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
    - Merk at siste utgave av boken, fra 2013, har med helt nytt stoff om flere av faktorene som inngår i 10-FAKTOR.
    - Mer informasjon og bestillingsmulighet her: https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245014471 
  • Bård Kuvaas og Anders Dysvik (2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget.
    - Mer informasjon og bestillingsmulighet her: https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245012903


10-FAKTOR bygger også på vitenskapelige målemetoder, og de måleindikatorene som inngår i undersøkelsen er valgt ut på grunnlag av strenge, metodiske kriterier. Spørsmålsbatteriene er utviklet over lang tid og testet i flere store utvalg. Kvalitetssikring og validering er gjort på grunnlag av internasjonalt etablerte standarder knyttet til prinsipalkomponent analyse (faktoranalyse) og beregning av reliabilitet (Cronbachs Alpha m.m.). (Se oversikt over faktorladninger og realiabilitetskoeffisienter her) Den endelige versjonen av 10-FAKTOR er basert på testing i fem norske kommuner. Spørsmålsbatteriet vil også bli kvalitetssikret på nytt etter at 10-FAKTOR har blitt brukt av flere kommuner.

Faglig rådgiver for utvikling av 10-FAKTOR er Linda Lai, professor i ledelse og organisasjonspsykologi, ved Handelshøyskolen BI.